021-77597931 absharatefeha.rasool1398@gmail.com

کمک به اشتغال زایی

توضیحات

در این طرح به جای کمک به افراد بصورت مالی، به آنها کمک میشود تا کسب و کاری برای خود ایجاد نمایند و درامد مستمر داشته باشند. بعنی بجای ماهی دادن ماهی گیری به آنها یاد میدهیمو ابزار کار ماهی گیری را در اختیار آنها قرار میدهیم.

مفهوم صحیح محرومیت زدایی یعنی همین. یعنی کمک کنیم تا افراد از توانایی هایشان جهت ایجاد در آمد بهره مند شوند.

%
سرمایه جمع شده
  • 2000000 تومانمبلغ مورد نیاز